Jaargang Wedstrijd Geleider Woonplaats Naam hond  punten
 
Kampioenswedstrijd 2013        
Nummer 1 D. Pijffers Biccai   Truffa 433 punten
Nummer 2 K.L.H. Schippe   Randy 420 punten
Nummer 3 H. Hut Hengelo Jannes 409 punten
Selectiewedstrijd 2013        
Nummer 1 geen selectie
Nummer 2
Nummer 3
J.H.C. A 2013        
Nummer 1 J. Eenkhoorn   Amar 84 punten
Nummer 2 M. Meere Glanerbrug Rudy 83 punten
Nummer 3 H. Veldman   Janko 82 punten
J.H.C. B 2013        
Nummer 1 H. Hut Hengelo Jannes 149 punten
Nummer 2 W. Oude Moleman   Lucas 145 punten
Nummer 3 P. Zwiers   Condor 137 punten
Kampioenswedstrijd
2012
       
Nummer 1 H.A.G. Bolster Enschede Indy 438 punten
Nummer 2 H.B.M. Veldscholten Almelo Harry 431 punten
Nummer 3 L.W. Bolier Hoge Hexel Failco 422 punten
Selectiewedstrijd 2012        
Nummer 1 J. Poortman Rijssen Kane 453 punten
Nummer 2 H.B.M. Veldscholten Almelo Harry 432 punten
Nummer 3        
J.H.C. A 2012        
Nummer 1 H. de Groot   Django 83 punten
Nummer 2 H. Hut   Jannus 82 punten
Nummer 3 H. Hammink   Bronco 79 punten
J.H.C. B 2012        
Nummer 1 F. appels   Jochem 145 punten
Nummer 2 B. huisman   Lex 142 punten
Nummer 3 J. kip   Bjorna 138 punten
Kampioenswedstrijd 2011        
Nummer 1 M. Smit Oldenzaal Spanky 439 punten
Nummer 2  A.W.J. Kleine Schaars Zwolle Tosca 434 punten
Nummer 3 R. Meijer Zwartsluis Rico 425 punten
Selectiewedstrijd 2011         
Nummer 1 K.L.H. Schipper Eschede Randy 428 punten
Nummer 2 L. Dikken  gel:R. Meijer Zwartsluis Rex 420 punten
Nummer 3 J. Schuurman Hengelo Tyson 414 punten
J.H.C. A  2011        
Nummer 1 ( loting ) G.Hogeling     83 punten
Nummer 2 ( loting ) P. Mulder     83 punten
Nummer 3 ( loting ) R. Nijhuis     83 punten
J.H.C. B 2011        
Nummer 1 J. Wolbers     143 punten
Nummer 2 H.Veldscholten Almelo   139 punten
Nummer 3 G. Veld     138 punten
Kampioenswedstrijd 2010        
Nummer 1 A.W.J. Kleine Schaars Zwolle Dorus 437 punten
Nummer 2 L.J. Lingberst Den Ham Dulan 436 punten
Nummer 3 J. te Wierik Raalte Hunter 430 punten
Selectiewedstrijd 2010         
Nummer 1 H.G. Pegge Hengelo Rudie 452 punten
Nummer 2 D. Pijffers Biccai Rijssen Truffa 440 punten
Nummer 3 J.J. Pot Vriezenveen Rico 428 punten
J.H.C. A  2010        

Nummer 1 ( loting )

F. Appels     84 punten
Nummer 2 ( loting ) R. Mulder     84 punten
Nummer 3 ( loting ) M. Smit Oldenzaal   84 punten
J.H.C. B 2010        
Nummer 1 M .Meere     147 punten
Nummer 2 R. Rakers     146 punten
Nummer 3 M. Kip     145 punten
Kampioenswedstrijd        
Nummer 1        
Nummer 2        
Nummer 3        
Selectiewedstrijd        
Nummer 1        
Nummer 2        
Nummer 3        
J.H.C. A         
Nummer 1        
Nummer 2        
Nummer 3        
J.H.C. B        
Nummer 1        
Nummer 2        
Nummer 3        


 

typefouten onder voorbehoud

Home